فرم درخواست اعطای نمایندگی شخص حقوقی

فرم درخواست اعطای نمایندگی شخص حقوقی

لطفا شرایط اعطای نمایندگی مندرج در پایین این صفحه را مطالعه فرمایید.

اطلاعات شرکت

اطلاعات تکمیلی
شرایط اعطای عاملیت فروش

۱ – تکمیل فرم ثبت نام از طریق سایت شرکت

۲ – دارابودن حداقل سن ۲۸ سال

۳ – متقاضی نباید ممنوع المعامله باشد

۴ – دارابودن حسن سابقه و تائید پرینت کارکرد حساب بانکی

۵ – دارابودن سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی

۶ – دارابودن جواز فعالیت (پروانه کسب از اتحادیه ) یا شرکت نامه و اساسنامه ثبتی

۷ – دارابودن کد اقتصادی و گواهی معتبر ارزش افزوده در رابطه با اشخاص حقوقی

توجه :  اطلاعات ثبت شده متقاضیان محفوظ بوده و اطلاعات واصله ظرف یکماه اینده بررسی و نتیجه کتبا حضورتان

اعلام میشود . لازمست رونوشت  مدارک پس از تائید اولیه  و اعلام نتیجه از طرف شرکت از طریق  پست سفارشی

ارسال شود. شرکت در رد درخواست نمایندگی مختار میباشد